Arquitecte Tècnic per l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB), any 2009. Especialitat en Patologia de la Construcció, desenvolupament tècnic del projecte final de carrera sobre “Junts de dilatació” a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallés. (ETSAV).